Yhteystiedot

Y-tunnus 1928796-1

Jukotech Oy

Osaketie 7

51900 Juva

 

Laskutustiedot sivun alareunassa ⇓

 

Klikkaamalla kuvaa, pääset suoraan Google Mapsiin

 

Reskontra

Jonna Vironen

050 377 37 54

jonna.vironen@konepalvelu.fi

Laskutus, markkinointi

Huollot, korjaukset, takuut

Saku Kettunen

050 477 0170
saku.kettunen@konepalvelu.fi

Konehuollot, -korjaukset Juvalla ja lähikunnissa

Avant takuiden hoito 

Huollot, korjaukset, varaosat

Simo Liukkonen

050 530 73 00

simo.liukkonen@konepalvelu.fi

Varaosat, huollot ja korjaukset 

Toimiston johtaja

Tiina Autio

050 377 2763
tiina.autio@konepalvelu.fi

Reskontra, markkinointi, konevuokraus -varaukset

Toimitusjohtaja

Kari Autio

0400 188 307
kari.autio@konepalvelu.fi

Olli Hytönen

0400 486 783
hytoneno@gmail.com

Huollot ja korjaukset, monenlaiseen pienkuormaajaan ja henkilönostimeen

Koneasennuspalvelu T. Salmi

Toni Salmi

040 585 8845

Huollot, korjaukset

Asennustyö H. Myyryläinen

Hannu Myyryläinen

0400 526 200

Huollot

Verkkolaskutustietomme 20.12.2021 jälkeen:

Verkkolaskuosoite/ OVT-tunnus: 003719287961

Välittäjä: PostNord Strålfors Oy

Välittäjän tunnus: 003701150617

 

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, pyydämme toimittamaan paperiset ostolaskut sähköpostilaskunvastaanotto-osoitteeseen:

fi-mailinvoice@postnordscanning.com

Mainokset, kuvat ja muut liitemateriaalit tulee lähettää vain käyntiosoitteeseemme!

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Jukotech Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Jukotech Oy 1928796-1

Osaketie 7

51900 Juva

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiina Autio, tiina.autio@konepalvelu.fi, 050 377 27 63

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelua voidaan tarjota asianmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään vain asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja satunnaisesti lähetettäviin yrityksen markkinointisähköposteihin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Yrityksen työntekijät käyttävät henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) käsittelyyn KoneFutur- kassajärjestelmää, johon huollonajanvaraus, sekä asiakkaan osto- ja tilaushistoria tallentuvat.

Selvyyden vuoksi todetaan, että KoneFutur Oy ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin ylläpitäjä vaan sen sijaan Kone Futur Oy on henkilötietojen käsittelijä, joka on huolehtinut henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään toistaiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja käsitellään EU:n tietosuoja asetuksen vaatimuksien mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan laindäädännön sallimissa rajoissa muunmuassa yhteistyökumppaneille muun muassa tuotteiden takuiden voimassaolon säilyvyyden vuoksi.

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarjouspyyntö